Canada in Kenya 2007


 Averages by [Team]

  18 Oct 2007 1st ODIKenya v Canada Gymkhana Club Ground, Nairobi  
  20 Oct 2007 2nd ODIKenya v Canada Gymkhana Club Ground, Nairobi