Prakasam Stadium, Guntur

Ground Name:Prakasam Stadium, Guntur
Records:Records on the ground