Bakhtiari Youth Centre, Karachi

Ground Name:Bakhtiari Youth Centre, Karachi (-current)
 National Youth Centre, Karachi
Records:Records on the ground