ANZ Stadium, Sydney

Ground Name:ANZ Stadium, Sydney (2008-current)
 Telstra Stadium, Sydney (2002-2007/08)
 Stadium Australia, Sydney (1999-2001/02)
 Olympic Park, Sydney (-1998/99)
Address:Olympic Park, Homebush Bay, Sydney
Records:Records on the ground