Day's (Itchen) Ground, Southampton

Ground Name:Day's (Itchen) Ground, Southampton (-current)
 Itchen Ground, Southampton
Records:Records on the ground