Shivraj Stadium, Bhinmal

Ground Name:Shivraj Stadium, Bhinmal
Records:Records on the ground