Eden Gardens, Kolkata

Ground Name:Eden Gardens, Kolkata (2001/02-current)
 Eden Gardens, Calcutta (-2000/01)
End Names:High Court End, Pavilion End
Records:Records on the ground